Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Školský parlament
pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Školský parlament pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Počet členov školského parlamentu pri TK EJ je 8. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec - koordinátor Mgr. art. Juraj Jurík, určený riaditeľkou školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.

Školský parlament

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
d) volí zástupcu žiakov do rady školy,
e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

Aké je poslanie školského parlamentu?

a) spolupráca žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti,
b) aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere,
príprave, realizácii i hodnotení podujatia,
c) pomoc pri kultúrnych a zberových akciách,
d) získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
e) riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
f) formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,
g) komunikácia s vedením školy,
h) zverejňovanie informácií a aktualít o žiackom parlamente.

Čo sa žiaci učia v rámci jednotlivých činností a aktivít školského parlamentu?

a) verejne vystupovať a vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried,
b) niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole,
c) podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť,
d) zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží,
e) vzájomne komunikovať, spolupracovať,
f) rozvíjať organizačné schopnosti,
g) rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť,
h) chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci.

Členovia Školského parlamentu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v školskom roku 2022/2023

Predseda: Jakub Kubala 5. A, kubalajakub2006@icloud.com
Členovia:
Kristína Slováková 8. A
Lujza Spáčilová 8. C
Nikoleta Flikingerová 7. A
Nina Kováčová 7. B
Laura Albertová 6. B
Katarína Elizabeth Tomková 6. A
Karin Bitarová 5. B

Koordinátor ŠP: Mgr. art. Juraj Jurík

Dokumenty

Štatút školského parlamentu

Etický kódex členov Školského parlamentu pri TK EJ

 

   

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.