Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

Aktuálny jedálny lístok:

Jedálny lístok

 


Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri TKEJ

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom (zákonným zástupcom). Prihlášku si stiahnete po kliknutí na ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE v Školskej jedálni pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE


Výdaj stravy pre žiakov TKEJ

Raňajky: 7.15 – 9.00 h.
Desiata: 9.20 – 9.40 h.
Obed: 12.00 – 13.30 h.
Olovrant: spolu s desiatou
Večera: 17.00 – 18.00 h.

Výdaj stravy pre zamestnancov TKEJ

Obed: 11.30 – 13.30 h.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred, prípadne do 8.00 h ráno u vedúcej ŠJ (osobne, telefonicky, e-mailom). Zákonný zástupca odhlasuje žiaka zo stravy pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne uhradenú stravu do prvého dňa nasledujúceho mesiaca strava mu nebude do vyrovnania pohľadávky poskytnutá.

Cena stravného na deň

I. stupeň /1. - 4.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte 3,07 €
I. stupeň /BA/ 1,92 €
II. stupeň /5. – 8.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte 3,21 €
II. stupeň /BA/ 2,03 €

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza
- prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu
- trvalým príkazom

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 15. dňa v mesiaci.

Číslo účtu: SK10 8180 0000 0070 0049 7661
Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka a ročník
Vyúčtovanie stravy sa vykonáva v mesiaci december, marec a jún.

Kontakt

Vedúca školskej jedálne: Bc. Viktória Balčiráková
e-mail: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
Tel. č.: 0254772524; 0259203925

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.