Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Komplexné informácie o štúdiu 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave je jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov. Vychováva profesionálnych tanečných umelcov v troch odboroch a to: v odbore klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec. Má vlastný Školský internát a Školskú jedáleň. 

Talentové prijímacie skúšky

Na talentové prijímacie skúšky sa môžu prihlásiť chlapci a dievčatá, ktorí navštevujú piaty ročník (viď Školský zákon 245/2008) základnej školy. V rámci prijímacích skúšok sa overujú fyzické danosti (súmernosť postavy, ohybnosť, pružnosť) nevyhnutné pre výkon budúcej profesie, rytmus, muzikalita a tanečnosť uchádzača. Súčasťou talentových skúšok je aj psychologický test, ktorého výsledok sa nezapočítava do celkového bodovania. Tanečná predpríprava nie je podmienkou.  

Rozdielové skúšky

Záujemcovia o štúdium majú dvere otvorené stále. Rozdielovou skúškou môžu byť žiaci prijatí na štúdium do vyššieho ročníka zo šiesteho až deviatého ročníka základnej školy.

Informácie o štúdiu

Štúdium na TKEJ V Bratislave je súvislé osemročné a zahŕňa v sebe výučbu štyroch ročníkov základnej školy a štyroch ročníkov strednej školy. Štúdium sa končí maturitnou a absolventskou skúškou, ktorej súčasťou je Absolventský koncert. Maturita a absolutórium predstavujú stupeň vyššieho odborného vzdelania a oprávňujú absolventa na výkon profesionálnej činnosti v tanečných súboroch a na výkon pedagogickej praxe na konzervatóriu, základných umeleckých školách alebo súkromných školách so zameraním na výučbu scénického tanca. 

Kvalita výučby

Pri vytváraní profilu absolventa uplatňuje TKEJ v Bratislave jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom (napr. účinkovanie žiakov v repertoári tanečných a baletných súborov ešte počas štúdia) a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Koncepcia školy je zameraná na vytvorenie školy rodinného typu, nakoľko školu navštevujú žiaci z celého Slovenska a vyučovací proces prebieha až do večerných hodín. Okrem iného, k harmonickému rozvoju detí výraznou mierou prispievajú vychovávatelia v Školskom internáte a školský psychológ, ktorí sa dennodenne venujú problémom jednotlivých žiakov a intenzívne spolupracujú s pedagógmi aj s rodičmi. Stravovanie žiakov je zabezpečované s prihliadnutím na racionálnu výživu a dodržiavanie pitného režimu.

V prvých štyroch ročníkoch absolvujú deti všeobecné vzdelanie ako na základnej škole, pritom ich hlavným predmetom je Klasický tanec. Okrem toho im pribúdajú v jednotlivých ročníkoch odborné praktické predmety: Tanečná gymnastika, Koncertná a scénická prax, Ľudový tanec, Moderný tanec, Tanec s partnerom, Charakterový tanec.

Od prvého do štvrtého ročníka žiaci povinne absolvujú hru na klavíri, vo vyšších ročníkoch môžu fakultatívne pokračovať v tomto predmete.

Na TKEJ sa vyučujú aj cudzie jazyky: od 1. ročníka je povinným jazykom anglický jazyk a od 2.ročníka sa vyučuje francúzky jazyk, ako druhý cudzí jazyk.

V prípade úspešného zvládnutia prvých štyroch ročníkov, žiaci automaticky prechádzajú na stredný stupeň, kde sa už prírodovedné predmety nevyučujú. Nahrádzajú ich predmety výlučne odborného charakteru: Dejiny tanca, Dejiny hudby, Dejiny divadla, Teória tanca a baletu.

Na strednom stupni (po absolvovaní štvrtého ročníka) žiaci môžu študovať v troch hlavných oddeleniach a to na oddelení klasického tanca, oddelení slovenského ľudového tanca a oddelení moderného tanca.

Veľmi dôležitou súčasťou štúdia a pre deti veľmi motivujúcou je účinkovanie žiakov v baletných a operných predstaveniach Slovenského národného divadla, v predstaveniach a vo vystúpeniach SĽUK-u, na rôznych školských, charitatívnych a najmä medzinárodných koncertoch. Žiakov TK EJ môžete vidieť v predstaveniach SND: Luskáčik, Labutie jazero, Spiaca krásavica, Bajadéra, Korzár, Sylfida, Sen noci svätojánskej, Tajomný kľúč, Martin a slnko, Snehulienka a sedem pretekárov. V mnohých vyššie uvedených predstaveniach sa naši žiaci úspešne predstavujú aj v sólových úlohách. Každý rok, pravidelne v decembri, hosťujú žiaci s baletom Luskáčik vo Viedni. 

Maturitná skúška

Maturitná skúška na TKEJ pozostáva zo skúšky z príslušného odborového praktického predmetu (Klasický tanec, Slovenský ľudový tanec, Moderný tanec), z písomnej a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a z ústnej skúšky z teoretických odborných predmetov. 

Absolventská skúška

Absolventská skúška pozostáva z verejného absolventského výstupu (koncertu v budove SND) a súbornej skúšky z pedagogickej prípravy. V rámci žánrovo bohatého programu absolventského koncertu sa môže každý maturant prezentovať v rôznych tanečných technikách (klasický, ľudový, charakterový, moderný tanec), ukázať úroveň svojho hereckého majstrovstva, muzikality a tanečnosti. Súborná skúška z pedagogickej prípravy obsahuje pedagogický výstup – jeho obhajobu a skúšku z pedagogiky a psychológie. Špeciálna odborná príprava a absolvovanie predmetov (teória a metodika tanca, dejiny tanca, divadla a hudby, pedagogika, psychológia a s nimi súvisiace vyučovacia prax a náčuvy) vytvárajú kvalitnú bázu k tomu, aby študenti mohli úspešne absolvovať túto skúšku a získali erudovanosť v oblasti pedagogiky tanca v požadovanom rozsahu.

 

Perspektívy absolventov školy

Po ukončení štúdia a po úspešnom absolvovaní konkurzov majú absolventi možnosť pracovať v rôznych profesionálnych tanečných telesách u nás i v zahraničí. Absolventi, ktorí majú záujem študovať ďalej na vysokých školách napr. humanitného typu, môžu študovať na VŠMU v odbore tanečné umenie (prípadne na príbuznej škole v Prahe), alebo na inej vysokej škole humanitného zamerania. Škola má veľa absolventov, ktorí úspešne vyštudovali na rôznych vysokých školách odbory ako sú: pedagogika klasického, ľudového a moderného tanca, choreografia baletu, kulturológia, pedagogika, psychológia, žurnalistika, herectvo atď.

 

Uplatnenie absolventov školy

Absolventi TKEJ v Bratislave majú široké uplatnenie. Vďaka získanému vzdelaniu s úspechom pôsobia v popredných umeleckých súboroch na Slovensku (SND, SĽUK, ŠD Košice, Banská Bystrica), v zahraničí (ND Praha, LM Praha, SO Praha, JD Brno, DJKT Plzeň, Montreal, Berlín, Hamburg, Mníchov, Kijev, Helsinky, Zurich, Monaco, Innsbruck, Györ, Linz, Amsterdam, Budapešť, Bautzen, Neusterlitz), alebo vyučujú na rozličných školách. Komplexnosť prípravy im dovoľuje plynulé zapojenie do rôznorodého repertoáru, rýchly umelecký rast a mnohí sa stávajú už v prvom roku svojho pôsobenia úspešnými sólistami, získavajú prestížne ocenenia a spoločenské uznanie. 

Deň otvorených dverí

TKEJ organizuje každoročne v januári v priestoroch školy Deň otvorených dverí. Návštevníci majú možnosť vidieť výučbu všetkých praktických odborných predmetov od 1. až po 8. ročník, výučbu maskovania a výstavu učebných pomôcok a kostýmov.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.